നിങ്ങളുടെ ചെവി ഇതിൽ ഏത്? നോക്കൂ, നിങ്ങളെ പറ്റി ചില രഹസ്യങ്ങൾ കേൾക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രവും ലക്ഷണശാസ്ത്രവും പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്.

   

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നിവിടെ പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവി എന്നു പറയുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാലോ ഘടനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പറയുന്നത് ചെവിയുടെ അറ്റമാണ് കേട്ടോ.

അതായത് ചെവിയുടെ അറ്റം ഈ പറയുന്ന നാലില ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായി നീണ്ടു വിടർന്ന ഒന്നാമത്തെ തരം കണ്ടു നല്ല രീതിയുള്ള ചെവിയുടെ അറ്റമുള്ളവർ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നീണ്ട ചെവിയുള്ളവർ ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗം ഉള്ളവർ അതായത് ചെവിയുടെ അറ്റം നന്നായി നീണ്ടിരിക്കുന്നവർ നീണ്ട നിൽക്കുന്നവർ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തേത് എന്നു പറയുന്നത്.

ചെവിയുടെ അറ്റം തീരെ വന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന വളരെ ഒട്ടിയ ചെവിയുടെ അറ്റമുള്ളവർ നാലാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയുടെ അറ്റം ഡബ്ലിയു പോലെയും ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനെയും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *