നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാം

നമസ്കാരം എന്ത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓം ഗം ഗണപതയെ നമ നമുക്ക് അറിയാം ആകെ 32 തരം ഗണപതി സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഇവിടെ തൊടുകുറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഗണപതി രൂപമാണ് ഈ പറഞ്ഞ 32 രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെയും 32 തരം ഭാവങ്ങളെയാണ് സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗണപതി രൂപങ്ങളും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് അതായത് .

   

വിഗ്നേശ്വരന്റെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഊർജ്ജം സർജിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ശിവന്റെ അവിടെയും വിഷ്ണുവിന്റെ ആകട്ടെ ഭഗവതിയുടെ ആപട്ടയം ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതു ഉപദേവതകളുടെ ആവട്ടെയും ആദ്യം ഗണപതിക്ക് വയ്ക്കുക എന്നൊരു പതിവുണ്ട് എന്നിവ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഗണപതി പൂജിക്കുകയും പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മതി അതിനുള്ളിൽ തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തതിനുശേഷം ആണ് ഇനി എത്ര വലിയ സപ്താഹങ്ങൾ ആണെങ്കിലും യാഗങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഒരു വിവാഹമാണെങ്കിലും.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരിയും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തടസ്സം നിവാരണത്തിനു വേണ്ടിയും വിഘ്നേശ്വര പൂജ നിർബന്ധമാണ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണം ഗണപതി എന്നാണ് ആ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയും നമുക്ക് മുൻപിൽ വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന തടസ്സത്തെയും പരിപൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *