റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള എല്ലാവരും ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെ ഫെബ്രുവരിയും 29 ആം തീയതിയാണ് നമുക്കല്ല ലഭിക്കേണ്ട വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അപേക്ഷ വച്ചിരിക്കേണ്ട വിവിധ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഏഴോളം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആറോളം വരുന്ന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക .

   

സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പി എം കിസാൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 2000 രൂപയുടെ വിതരണം ഫെബ്രുവരി മാസം 29 ആം തീയ്യതി അവസാനിക്കുകയും പതിനാറാം കെടുവായിട്ട് കർഷകർക്ക് 2000 രൂപയാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്രാൻസർ ചെയ്യുന്നത് തുക വിതരണം പിന്നീട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഈ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തുക വിതരണം പൂർത്തിയാക്കും.

ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ധനസഹായം എത്തിച്ചേരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻകാർഡ് ഉള്ള എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ENW1p6nNt_4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *