യാത്രക്കിടെ വീഡിയോ എടുത്ത യുവാവ് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം യാത്രക്കിടകം യുവാവ് പകർത്തി വീഡിയോ നടന്ന അപകടം യാത്രയ്ക്കിടെ വീഡിയോ എടുത്ത യുവാവ് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിൽ യാത്ര യുവാവ് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ആ യുവാവിനെ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം നടക്കും എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *