വിഷമം വരുമ്പോൾ എന്നെ മറന്നോ?.. സങ്കടപ്പെടുകയാണോ വേണ്ടത്.. ഞാൻ ഇല്ലേ!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു യുദ്ധരംഗത്ത് വെച്ച് ചിത്രകോപിയായ രാജാവിന്റെയും ഒരു കണ്ണിനെയും പരിക്കുപറ്റിയും മുറിവേറ്റാക്കണമെന്ന് വികൃതമാണ് എങ്കിലും കാലക്രമേണം അദ്ദേഹം അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വികൃതമായം കണ്ണിന്റെയും കാര്യം രാജാവ് മറന്നുവോ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരായ രാജാക്കന്മാരുടെയും മനോഹരമായി ചിത്രങ്ങൾ ചുവരിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു .

   

അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും തന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കണം എന്നും ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ തന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ ധാരാളം ചിത്രകാരന്മാർ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയും പക്ഷേ വികൃതമായ ഒരു കണ്ണുകൂടിയ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെയും ഒട്ടും ഭംഗിയുണ്ടാകില്ല എന്ന് ചിത്രക്കാർ മാർക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും പിന്മാറിയും ഇത് രാജാവിനെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിച്ചും അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രകാരൻ മുന്നോട്ടുവന്നു .

അയാൾ രാജാവിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അതിനെ സമ്മതം മൂളിയും പക്ഷേ മറ്റു ചിത്രകാരന്മാർ അയാളോട് പറഞ്ഞു വികൃതമായ ഒരു കണ്ണുള്ള രാജാവിന്റെ ചിത്രം വരച്ചാൽ ആ ചിത്രം കാണാൻ വളരെ മോശം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചിത്രകോപിയായ രാജാവിന്റെ അതിർത്തിക്ക് നീ ഇരയാകും പക്ഷേയും ആ ചിത്രകാരൻ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല അയാൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു .

രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ വരച്ച ചിത്രം പൂർത്തിയായി എന്നും രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ചിത്രം കാണാൻ രാജാവും കൂട്ടരും മറ്റു ചിത്രകാരന്മാരും വന്നുവും ചിത്രകാരൻ താൻ മരിച്ച രാജാവിന്റെ ചിത്രം അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ചിത്രം കണ്ട് എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു രാജാവും യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുവിനെ നേരെയും ഒരു കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നം പിടിക്കുന്ന ചിത്രം ആയിരുന്നു ചിത്രകാരൻ വരച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവനെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *