പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു നിറയാറുണ്ടോ?? ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം നാം ഓർമ്മവച്ച നാൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എപ്പോഴും ആ പരമോന്നതമായ ശക്തിയും കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദേവതയുമായും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതാണ് .

   

ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും നാം അറിയാതെ ആദിപശക്തിയോടും അടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലർക്കും ആശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ കണ്ണുകളിൽ അറിയാതെ തന്നെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതും ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് ഈ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജവം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ

അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ അറിയാതെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം എന്നറിയുന്നതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം വന്നാൽ ദൈവികശക്തിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *