ചെന്നായ് മനുഷ്യൻ പിടിയിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നാം പറയപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ഭീകരജീവികളെയാണ് ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് ഡോഗ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നുമുള്ള തർക്കം നടക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആ വീഡിയോ പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് ആയിരുന്നു .

   

ഏതാണ് ആ വീഡിയോയും ആരാണ് ആ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചത് എന്താണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ എന്നതിനെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് 1970 കളിൽ ചിത്രീകരിച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ആ വീഡിയോ ഫിലിം ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പുരാവസ്തു വില്പന കേന്ദ്രത്തിലാണ് പക്ഷേ ആരാണ് ആ വീഡിയോ പകർത്തിയത് എന്നും എവിടെവച്ചാണ് ആ പകർത്തിയത് എന്നോ എന്നുള്ള വിവരം തന്നെ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *