ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600രൂപ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 4 പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 52 ലക്ഷം പേരും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ പലർക്കും ലഭിക്കാതെ വരുന്നോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ ചില മാസങ്ങളിൽ കുടിച്ച് വിരുന്നു ഇതിന്റെയെല്ലാം നടുവിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സർക്കാർ കുടിച്ചു .

   

നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും രണ്ടുമാസത്തെ തന്നെ ധനസഹായം 3200 രൂപ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അറിയിപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ട് പെൻഷൻ അവകാശമല്ല അത് സർക്കാർ നൽകുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സർക്കാർ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fx4QubM1_PY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *