ക്ഷേമപെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നാളെ മുതൽ വിതരണം|

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആദ്യ സന്തോഷകരമായ അറിയിപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ പതിനാറാമത്തെ വിതരണം ഫെബ്രുവരിയും 28 ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും 11 30 കർമ്മത്തിലൂടെയും ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം വഴിയും പൂർത്തിയാക്കാത്തത് .

   

കാരണം മുൻകടുക്കൽ മുടങ്ങുകയും ഫെബ്രുവരിയും 21നു മുൻപായും അക്കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മുടങ്ങിയ കിടുക്കൾ കൂടി എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 4000 മുതൽ 8000 രൂപ വരെയും മുടങ്ങിയ കിടുക്കളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നാളെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/N0VTC7Lk7n4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *