വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥയാണ് ആ വീട്ടിലെ ഐശ്വര്യം ഒരു കുടുംബം ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കുവാനും തകർക്കുവാനും ഗൃഹനാഥ് സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ അഗ്നിദേവൻ നിത്യവും വാഴുന്ന സ്ഥലമാണ് അടുക്കള അടുക്കളയിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയും അന്നം ദേവികമായി കണക്കാക്കുന്നു വേറെ എന്തു വസ്തു ആർക്ക് കൊടുത്താലും മതി എന്ന് ആരും പറയുകയില്ല.

   

എന്നാൽ അന്നം അങ്ങനെ എല്ലാം വയറു നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും മതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ദോഷം വന്നുചേരും എന്നാണ് പറയുക അടുക്കളയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഒരു വീട്ടിൽ ആദ്യമായി തിളപ്പിക്കുന്നത് പാലാണ് അതിനാൽ ഗൃഹപ്രവേശനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങുന്ന പാൽക്കാച്ചൽ ആകുന്നു അതിനാൽ പാലിനെ പവിത്രതയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *