വാഹനങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നിയമം തെറ്റിച്ച ഡ്രൈവർ ചെന്നുപെട്ടത് പൊലീസിന് മുന്നിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാഹനങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ നിയമം തിരിച്ചു ഡ്രൈവർ ചെന്നു പെട്ടത് പോലീസിനു മുന്നിൽ പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല ഇത് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ ഡ്രൈവർമാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ടൈമിന് വണ്ടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *