നാളെ വൈശാഖ പൂർണിമ, ഈ പൂർണിമയിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ഈശ്വരാനുഗ്രഹം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെ വൈശാഖാ മാസത്തിലെ പൗർണമിയാകുന്നു അതായത് വൈശാഖ പൂർണിമ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി സമയമായിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്ന തന്റെ പ്രജകളെ കാണുവാൻ വരുന്ന ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നാളത്തെ ദിവസമാണ് അതായത് വൈശാഖ പൂർണിമ ദിവസമാണ് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അവതാരം..

   

കൈക്കൊണ്ടത് വേറെയും ഉണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഈ പൗർണമിക്ക് അതായത് ബുദ്ധ പൂർണിമ എന്നു കൂടിയാണ് വൈശാഖ പൂർണിമയെ അറിയപ്പെടുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ചതും മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപാട് ഉണ്ടായതും സമാധി ആയുധവും ഈ ബുദ്ധ പൂർണ്ണമായും വൈശാഖ പൂർണമായും ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഭഗവാനും ഭഗവതിയും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *