നാളെ തൈപൂയം, ഈ നാളുകാരായ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയാൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശിവഭക്തർക്ക് ശിവരാത്രി എന്നപോലെ ദേവി ഭക്തർക്ക് നാവരാത്രി എന്നപോലെ ഗണേശ ഭക്തർക്ക് ചതുർത്തി എന്നപോലെയും മുരുക ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തിയാർന്ന ദിവസമാണ് പൈപ്പുയ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൈപ്പൂയ തൃപ്തിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് തൈപ്പൂയ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ചേയും മുരുക .

   

ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നാളുകാരാണം വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകളാണ് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഒരാഴ്ചയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യം ഉള്ള സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നാളുകാരാണ് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമരായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മളെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നടത്തിവരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പൂജ ഉള്ള ദിവസം നാളത്തെ മഹാലക്ഷ്മിയെ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവർ മറക്കാതെ പേരും നാളും ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം .

എന്തൊക്കെ എടുത്തു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒറ്റവരിയിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളവരെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കുറിച്ച് എടുത്ത് നാളത്തെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും പേരും നാളും വിട്ടു പോകാതെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *