നാളെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഈ വസ്തു വാങ്ങു മക്കൾ കുതിച്ച് ഉയരും

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാസങ്ങളിൽ സർവ ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമാണ് വൈശാഖമാസം വ്യാഴാഴ്ചയായ ഇന്ന് വൈശാഖ് മാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വൈശാഖൻ മാസത്തിൽ നിത്യവും വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഉണ്ട് ഈ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ബോക്സിൽ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മദിന നക്ഷത്രവും എഴുതുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിത്യവും നടത്തുന്ന പൂജകളുടെ .

   

ഭാഗമാകുവാൻ ശ്രമിക്കുക നാളത്തെ ദിവസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിവിശേഷമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ക്ഷേത്രത്തിലെയാണ് നാളെ കൂടാതെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്മി പൂജ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് നാളെ അക്ഷയതൃതീയ ആയതിനാൽ ഗണപതിഹോമവും ലക്ഷ്മി പൂജയും ഉണ്ട്.

നാളെയും അക്ഷയതൃതീയമായതിനാൽ ഗണപതി ഹോമവും ഭഗവതിസേവയും നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പൂജയുടെ ഭാഗമാകുവാനും ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ അക്ഷയതൃതീയ ദിവസമായതിനാൽ തന്നെയും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ മുഹൂർത്തമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *