തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം! 3 ൽ ഒന്നു തൊടു ദേവി നടത്തി തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം!

നമസ്കാരം ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് നവരാത്രിയുടെയും ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ ദിവസങ്ങളാണ് ഇത് ഈ സമയം ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സർവൈശ്വര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നു ചേരുക ദേവിയുടെ കടാക്ഷത്താൽ ചില മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ പോവുകയാണ് തൊടുകുഴിയിലൂടെ ആ കാര്യമാണ് പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് തൊടുകുറിയിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം .

   

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണോ തൊടുപുഴ അതിനാൽ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇനി ചെയ്യുക ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഇഷ്ട ദേവതയെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏവരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ഈ സമയം ഇഷ്ടദേവതയോട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിത പൂർണ്ണമായ പല കാര്യങ്ങളും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക .

ആ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കടന്നുവരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ആ മാറ്റങ്ങളാൽ എന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും അകന്നു സഹകരണ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇഷ്ട ദേവതയോടും അതോടൊപ്പം ദുർഗാദേവിയോടും സരസ്വതി ദേവിയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കേണ്ട സമയം ആകുന്നു.

ഏവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ സമയം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ചിത്രമാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ചിത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *