ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പരുന്തിന്റെ വിചിത്ര സ്വഭാവം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ആകാശത്തിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണ് പരുന്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുരാതനകാലം മുതൽ തന്നെ ദീർഘദൂരം യുദ്ധങ്ങൾ പല തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും മരുന്നുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പരുന്തുകൾക്ക് കടലിനും ഇത് പറക്കുവാൻ ഭയമാണെന്നുള്ള കാര്യം.

   

നിങ്ങളിൽ എത്രപേർക്കറിയാം കടലിനും മുകളിലൂടെ പറക്കാൻ പരുന്തുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു എന്നും കടലിനു മുകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പരുന്തുകൾ ആകാശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ ആണെങ്കിൽ ഇവയെ കടിഞ്ഞു മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പറക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതായത് കടലിൽ വന്ന് മീനുകളെയും മറ്റും വേട്ടയാടുമെങ്കിലും മറ്റു പക്ഷികളെ പോലെയും കടലിനു മുകളിലൂടെ പരുന്തുകൾ സഞ്ചരിക്കാറില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *