ഭയമുള്ളവർ കാണരുത്! ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാത്ത നിഗൂഢതകൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത് ഒരു നീ കൂടുതലാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒട്ടനവധി ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നും ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര നോ റിട്ടേൺ ഐലൻഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരൂപമായ ദ്വീപും എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹമാണ് കെനിയയിലെയും ദ്വീപ് എന്നു പറയുന്നത് .

   

ഈ ദ്വീപിൽ പോകുന്നവർ ആരും മടങ്ങി വരാറില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയും ഗോത്രഭാഷയിൽ നോ റിട്ടേൺ എന്നാണ് അതായത് ഈ ദ്വീപിൽ പോയവർ ആരും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം കെനിയയിലെ തർക്ക തടാകത്തിലെയും ഒരുപാട് ദ്വീപുകളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ദിലീപ് എന്നാലും ദുരൂപയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ആണ് ഈ ദീപ് എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *