ഈ കുരങ്ങൻ യുവതിയെ ചെയ്തത് കണ്ടോ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള കൗതുകം നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പൂച്ചകളുടെ മുതലാളിയും.

   

കുഞ്ഞു പൂച്ചയും കളിപ്പാട്ടം വച്ചേ കളിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞി പൂച്ച കളിപ്പാട്ടം പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന പൂച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ഈ കോഴിക്ക് പോകുന്നത് കേട്ട് ഈ നായ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണാം ഒത്തില്ല എന്നാലും ഒപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അറിയാനായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *