ഈ ദേവി മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ…. എത്ര മോശം അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരകയറും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവി മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട ശരിയായ സമയം നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് പ്രഭാതം മധ്യാനം സന്ധ്യാസമയം എന്നിവയാകുന്നു ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ര ഉപദേശത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കുളിക്കേണ്ടത് ആകുന്നതും ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും അത്യുത്തമമാണ് ദേവി ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ ഇരുന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് .

   

മന്ത്ര ഉപദേശത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു മന്ത്രത്തിന്റെ എണ്ണം നില നിർത്തുവാൻ താമര മുത്തുകളും രുദ്രാക്ഷം സ്പടിക മാലയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് 108 ഗുണിതങ്ങളാണ് മികച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും മന്ത്രജപം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുംതോറും മന്ത്രത്തിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമം ആകുന്നു ഈ മന്ത്രം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഭീതികളും മാനസിക ആൻഡ് സുഖങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും .

ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നതും ആയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യക്തത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതും ആണ് ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചും ദുഷ്ട ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഭയം നീക്കം ചെയ്യുകയും വീടുകളിലും വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും സമാധാനം സമൃദ്ധി എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു വീട്ടിൽ അനുകൂലമായ സ്പന്ദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും .

വീട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും വിജയിയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീടിനെ വേട്ടയാടുന്ന ദുരാചാര്യ ശക്തികളെയും തുരത്തി ഓടിക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ശുഭകരമായ വികസനവും അഭിവൃദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *