സ്ത്രീകളുടെ ഈ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ തുടിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫലം, സൂക്ഷിക്കണേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഭാരതീയ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ലക്ഷ്മണാശാസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പുകൾ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തുടിപ്പുകൾ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ദുഃഖങ്ങളുടെ ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും മുൻകൂട്ടിയുള്ള ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തുടിക്കുന്നത് മഹാ സൗഭാഗ്യമായിട്ടും അതേപോലെതന്നെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നത്.

   

വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ വലിയൊരു അപകടത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ടും ആണ് പറയുന്നത് ഈ അപകട സൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളും ആ തുടിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നതാണ് .

ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ഏതൊക്കെയാണ് ദോഷം എന്നുള്ളത് അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നടത്തിവരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പൂജ്യം നടക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നാളത്തെ എന്റെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക.

ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരുടെ പേര് ജന്മനക്ഷത്രം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഒറ്റവരിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *