ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ! ഭാഗ്യവാന്മാർ!

ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയും ബുദ്ധർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നെയും ആരൊക്കെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ നിശ്ചയമായും മുക്തി പദം നൽകും ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെയും ഏതുവിധത്തിൽ പൂജിച്ചാലും ആ പൂജ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചേയും അവർക്ക് മുക്തി നൽകുന്നതായിരിക്കും .

   

സർവ്വ മന്ത്രങ്ങളുടെയും മറ്റു തീർത്ഥങ്ങളെയും മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണുന്നത് എന്നോടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ദർശിക്കുകയും സദാ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്റെ ഭക്തരാണ് കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെയും വളർത്തുന്നവനും എന്റെ കഥ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനും ആ കഥകൾ ഭക്തിപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നവരും എന്റെ ഉത്തമം ഭക്തരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക തീർത്ഥ സ്നാനം കൊണ്ടും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് .

ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്റെ ഭക്തനാവണമെന്നില്ല ജാതി വർണ്ണങ്ങൾ ഒന്നും എന്റെ ഭക്തൻ ആവാൻ തടസ്സം ആകുന്നതെല്ലാം ചണ്ഡാളനും ബ്രാഹ്മണനും മറ്റു എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എന്റെ ഭക്തരാകുവാൻ കഴിയും എല്ലാ ഭക്തരും എനിക്ക് സമമാണ് വിതരരുടെ കഞ്ഞിയും കുജലന്റെയും അവിലും പാഞ്ചാലിയുടെ ശീല വെള്ളവും ഞാൻ കഴിച്ചത് .

അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് മഹാബലിയും പാണയസുരൻ ഹനുമാൻ ജാമാവാൻ ജഡായു വൃക്ഷഗൻ ഗജേന്ദ്രൻ ഗോപസ്ത്രീകൾ യശോദാനന്ദഗോപർ താരാ മണ്ഡോദരി ഇങ്ങനെയും ഒട്ടനവധി ഭക്തന്മാരും ഭക്തകളും യാഗമോ കൂടാതെ ഭക്തിയാൽ എന്റെ നാമങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *