ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? മഹാഭാഗ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജഗത് ജനനിയാണ് ദേവിയും അതിനാൽ ദേവിയെ അമ്മ എന്ന് ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു ഭക്തവത്സലയാണ് ദേവിയും അതിനാൽ ദേവി ഭക്തർക്കും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും വേദനകളിൽ നിന്നും ദേവിയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ആകുന്നു മമത ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ദേവി പാർവതി ദേവിയെ ആയി മാറുകയും തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

   

എന്നാൽ തന്റെ ഭക്താർക്ക് വിഷമതകൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഭീതി വരുമ്പോഴും ദേവി രൂപണിയായി കാളിയെയും മാറിയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു എപ്രകാരം ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ഉത്ഭവമായ ഒരു ചെറിയ വിദ്യയിൽ ശക്തിയും ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെയും ദേവിയുടെ ശക്തിയും വിവരണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ആകുന്നു ആദർശ്യമായ ഈ ശക്തിയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും ആകുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചവും ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ദേവിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാകുന്നു .

അദൃശ്യമായി എപ്പോഴും ദേവി സകല ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ സൃഷ്ടിയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ദേവിയും മഹിഷാസന മർദ്ദനിബാവാം എടുക്കുകയും സൃഷ്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു അദൃശ്യമായ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപൂർവ്വ ശക്തൻ തന്നെയാണ്.

ദേവി ദേവി തന്റെ ഭക്തരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അതിനാൽ അവർക്കൊപ്പം വസിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ദേവി ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ സകല തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയുന്നു എന്നു പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *