ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജഗത് ജനനിയാണ് ദേവിയും അതിനാൽ ദേവിയും അമ്മ എന്ന് ഭക്തർ വിളിക്കുന്നു ഭക്ത വത്സലയാണ് ദേവിയും അതിനാൽ ദേവി ഭക്തർക്ക് ദുഃഖവും വേദനകളിൽ നിന്നും ദേവിയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ആകുന്നു മമത ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ദേവി പാർവതി ദേവിയെ ആയി മാറുകയും തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

   

എന്നാൽ തന്നെ ഭക്തർക്ക് വിഷമതകൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഭീതി വരുമ്പോഴും ദേവിയും രൂപണിയായും കാളിയായി മാറി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു പ്രകാരം ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെയും ഉത്ഭവമായ ഒരു ചെറിയ ശക്തിയും ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ദേവിയുടെ ശക്തിയും വിവരണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ആകുന്നു ദൃശ്യമായ ഈ ശക്തിയും പ്രപഞ്ചത്തെയും നിലനിർത്തുന്നതും ആകുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചവും ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാകുന്നു .

അദൃശ്യമായി ദേവിയെ പോലും സഹല ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ സൃഷ്ടിയെ അപകടത്തിൽ ആക്കുന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ദേവിയും മഹിഷാ മർദ്ദനി ഭാവം എടുക്കുകയും സൃഷ്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു അദൃശ്യമായ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അപൂർവ്വ ശക്തി തന്നെയാണ് ദേവി ദേവി തന്റെ ഭക്തരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ അതിനാൽ അവർക്കൊപ്പം വസിക്കുന്നതാകുന്നു.

അതിനാൽ തന്നെ ദേവി ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയുന്നു എന്നു പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ദേവി ഭക്തരുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ളപ്പോഴും കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *