ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വീടുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പരമശിവൻ നിത്യവും വന്നുപോകുന്ന അതിന്റെ സൂചനകളാണ്!

നമസ്കാരം ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ ആണെന്ന് പരമശിവൻ ത്രിമൂർത്തുകളിൽ ഒരു ദേവൻ മറ്റു ദേവകളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി വേഷവും വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ ഏവരെയും തന്റെ മക്കളായ കണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ഏവരും തങ്ങളുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നു നല്ല അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പിതാവായി വസിക്കുന്നു.

   

ചലാചാരങ്ങൾക്ക് വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു ഇതിനാൽ മറ്റു ദേവതകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായി ഭഗവാൻ നാം അറിഞ്ഞു നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ നിറയും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ബ്രാഹ്മമൂർത്തം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഈ സമയം കൂടുതൽ ദേവദാസ് സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു .

അതിനാൽ ഈ സമയം നാം ഉണരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വിശേഷമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അതീവ സുമകരമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള വീടുകളാണ് എങ്കിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഗ്രാമം മൂർത്തത്തിൽ നേരത്തെ ഉണരുന്നതാകുന്നു ബ്രാഹ്മമൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഉണരുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം ഉണരുക ഭസ്മം വീടുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മണം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള ഗന്ധം ഉണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *