ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടാകുമ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഇവയിൽ ചില വസ്തുക്കളും എത്തി ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾ ആകുന്നതും എന്നാൽ ഹിന്ദു ഗ്രഹത്തിൽ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മിദേവി ഐശ്വര്യത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ദേവതയാകുന്നു അതിനാൽ ലക്ഷ്മിദേവി വീട്ടിൽ വസിക്കണം എന്ന് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കാത്ത വീടുകളുടെ ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വീട്ടിലെം ചില വസ്തുക്കളിൽ നിത്യവും വസിക്കുന്നവും ആ വസ്തുക്കൾ അതിനാൽ കുറയുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്താൽ ലക്ഷം ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ നഷ്ടമാകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഉത്ബത്ഭവം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആകുന്നതും അതിനാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷവും സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്ന.

ഉദാഹരണത്തിന് കടലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അതിനാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഉപ്പയും ഇല്ലാതെ ആകരുത് ഉപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറയുന്നു കൂടാതെ തന്നെ കിട്ടിയ ഊർജ്ജത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ വീട്ടിൽ വിരാജിക്കാനും ഉപ്പിനെ കഴിയുന്നതാണ് ഉപ്പ് അതിനാൽ വീട്ടിൽ അനിവാര്യമാകുന്ന ഉപ്പ കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് .

ആ പത്രത്തിൽ ഉപ്പ് നിറക്കേണ്ടതാകുന്നു ഉപ്പ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഉപ്പു താഴെ പോകാതെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഉപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *