ഈ 9 നാളുകാർ സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക്,മാളവികായോഗം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം തിങ്കളാഴ്ച ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 12 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി സൂര്യന്റെ മേടസംക്രമണം നടക്കുകയാണ് അപ്രകാരം സൂര്യൻ മാഡത്തിലേക്ക് സംഗമിക്കുമ്പോൾ ശുക്രൻ ആയി മാറുന്നതാണ് അതുപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് 12 രാശികളായിട്ട് വരുന്ന 27 നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ശുക്രാന്തം മാളവിക യോഗ ഫലമാണ് ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്.

   

എന്നാൽ ഇതിൽ സമ്പൂർണ്ണ മാളവിക യോഗ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരെ മൂന്ന് രാശികളായിട്ട് വരുന്ന ഒൻപത് നക്ഷത്രക്കാരാണ് അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് റീഡിങ് കഴിഞ്ഞശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ഈ മാസം ഏപ്രിൽ അവസാനം മുതലാണ് ഇതിൽ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് യാഥാർത്ഥത്തിൽ മാളവികയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതു കൂടി ഒന്നു പറഞ്ഞിട്ട് .

നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള ഫലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇടവം തുലാം മീനം എന്നീ രാശികളിൽ ഒന്നിൽ ശുക്രൻ ലഗ്നത്തിലോ നാലിലോ ഏഴിലോ പത്തലോ നിൽക്കുകയും ആ രാശികൾ ഇടവം തുലാൻ മീനം എന്നിവയിൽ ഒന്നാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാളവിക യോഗം അനുഭവിക്കാൻ ആ ജാതകരെ ഭാഗ്യമുണ്ടായി തീരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *