ഈ 2 വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നു!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഭഗവാനോട് പ്രേമ ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ ഭക്തരുടെ മനസ്സ് തന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിറയുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാകുന്നു ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാൽ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ സ്വയം അലിയുന്നുവോ.

   

അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുംതോറും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അറിയാതെയും വന്ന് ചേരുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ രണ്ടു വലിയ സൂചനകൾ തന്റെ ഭക്തർ അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ് ഈ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും നാം ഭഗവാനോടും അടുക്കുന്നു എന്ന സത്യം എപ്രകാരം തിരിച്ചറിയാം എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

രാജസൂയ യാഗം മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരിക്കൽ രജിസ്റ്ററെ മഹാരാജാവ് വലിയ രാജ്യസൂയ യാഗം നടത്തിയും ഈ യാഗത്തിൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് എല്ലാം തന്നെ സ്വർണ തളികയിൽ നിത്യവും ആഹാരം നൽകുകയും ആ തളികം അവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലാണ് യാഗം നടത്തപ്പെട്ടത്.

ഒരു ദിവസം പാണ്ഡവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അണ്ണാൻ ആയാലേ വരുന്നതായി കണ്ടു എന്നാൽ അല്പസമയത്തിനുശേഷം യാഗത്തെ ശമിച്ച് അവിടെനിന്ന് യാത്രയായി പാണ്ഡവരോടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെടരുത് മറിച്ചയും എന്തുകൊണ്ട് ആ അണ്ണാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *