അത്ഭുത ഗായത്രി മന്ത്രം! ഒരുതവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളേ ഋഗ്വേദം യെച്ചൂർ വേദം സ്വാമവേദം എന്നിവയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വൈദിക മന്ത്രമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും മാതാവും എന്നാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാണ് മന്ത്രപഠനത്തിനുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തന്നെയും സവിതമായ സ്വരൂപ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഗായത്രി മന്ത്രം ആകുന്നു സവിതമന്ത്രം എന്നും ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് .

   

ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തുന്ന സൂര്യ ഭഗവാൻ അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയേയും പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സാരം ഭൂ എന്നാൽ ഭൂമി എന്നും ബോസ് എന്നാൽ അന്തരീക്ഷം എന്നും സ്വർഗ്ഗത്തെയും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ ജപരീതി കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആകുന്നതും നിത്യവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആണെന്ന് ഗായത്രി മന്ത്രം നാം ജപിക്കേണ്ടത് ഈ മന്ത്രം രാത്രിയിൽ ഒരിക്കലും ജപിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശുദ്ധിയോടെയും കിഴക്കോടക്ക് എന്നീ ദിശകളിലേക്ക് ഇരുന്നു വേണം ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ വളരെ വ്യക്തമായും തെറ്റ് കൂടാതെയും ജപിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് അഷ്ട്ട സിദ്ധികൾ കൈവരുന്നതിനും അഥവാ എന്നെഴുതി തരും എന്നാണ് വിശ്വാസം ജയിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണത്തിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗായത്രിയുടെ ഫലം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത്

.എങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്താൽ ദോഷകർമ്മ ഫലങ്ങളും അകലുമെന്നും 10 പ്രാവശ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ദോഷകർമ്മ ഫലങ്ങളും ആയിരം പ്രാവശ്യം ജപിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ദോഷകർമ്മ ഫലങ്ങളും അകലും എന്നാണ് വിശ്വാസം 19 ചുവന്ന മലർകളാൽ ഗായത്രി ഹോമം ചെയ്താൽ രാജകീയ പദവി തേടിയെത്തും എന്നും കൊഴുക്കുള്ള നദിയിൽ നിന്നും ജനിച്ചാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളും അകലും എന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *