ടീച്ചർ ഒരു സംഭവം തന്നെ

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടീച്ചർ ഒരു സംഭവം തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നടന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോകും അതിമനോഹരം ആയിട്ടാണ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

   

പഴയകാല ഓർമ്മകൾ താൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കാലം മുതൽക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവയ്ക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടീച്ചറെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഭാഗ്യം ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *