തേച്ചീട്ട് പോയവൻ തിരികേ വരും ശക്തിയേറിയ വശീകരണം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വെറ്റില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരാളെയും നമ്മുടെ വരുത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമാകും അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അയാൾക്കും നമ്മളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ അകലുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അയാളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വശ്യകർമ്മമാണ് .

   

ഇത് ഒരു വെറ്റിലയും ഒരു വെള്ളിരൂപ നാണയവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആ വ്യക്തിയെയും നമ്മുടെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമാകും അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും നല്ലതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഈ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക സത്യം മനസ്സിലാക്കുക .

സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഒരാൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേച്ചിട്ട് പോയാൽ ആ തേച്ചതിനെയും ഒരു ഫലം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ വരുത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ജീവിതാവസാനം വരെയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കി നമ്മളെ നോക്കിയും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉണ്ടാകും ഒരു വെറ്റില എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രൂപയും എടുക്കുക.

പ്രദോഷത്തിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ വെള്ളി ചൊവ്വാ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്യുക കർത്താവ് വെളുത്ത വാവ് ദിനങ്ങളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അശുദ്ധി പുണർതം പൂയം അത്തം ചോതി മൂലം രേവതിയും എന്നീ നാളുകാർ നാളുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *