ജീവിതം മാറിമറിയുന്ന ദേവിയുടെ അത്ഭുത വാക്ക്!

നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പലപ്പോഴും സഹിക്കുവാൻ ആവാത്ത ദുഃഖവും ദുരിതവും വിഷമങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കുന്നവർ തന്നെ ആകുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്ര വിഷമം ഉണ്ട് എങ്കിലും പുറത്തു പറയുവാൻ സാധിക്കാതെയും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയും പുറമേ ചിരിച്ചേയും കാണിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ എത്ര തന്നെ നാം വിഷമതകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയാലും ഒരുനാൾ ഉറപ്പായും അത് അഗ്നിപർവ്വതം പോലെയും പുറത്ത് എത്തുന്നതാകുന്നു .

   

ജീവിതത്തിൽ വിഷമതകൾ ഇല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല പലർക്കും ഒറ്റപ്പെടലുകളാൽ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കുന്നതാകുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നും നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഭക്തവത്സലേം ദേവിയുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു ദേവിയുടെയും ഒരു അത്ഭുത മന്ത്രം നാം ഉരുവിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലെ തന്നെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറി മറിയുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാ ദർഭാഗ്യങ്ങളും മാറിയും സൗഭാഗ്യം അവരെ തേടിയെത്തും എന്ന കാര്യവും തീർച്ചതന്നെയായിരുന്നു.

ഈ വാക്കുകളും ഏതാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദേവിയുടെ മാതൃവാത്സല്യം ജഗത് ജനനിയാണോ ദേവിയും നാം ഏവരുടെയും അമ്മ ഈ സങ്കല്പത്താൽ തന്നെ നാം ദേവിയെയും അമ്മ എന്നും വിളിക്കുന്നതാകുന്നു ദേവിക്ക് നാം ഏവരും മക്കൾ തന്നെയാകുന്നു.

അതിനാൽ തന്നെ ഏതു പ്രശ്നത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞു തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് പോലെ എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും അമ്മയുടെ കാരണം വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ കൈകളിൽ നാം സുരക്ഷിതം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *