നിലവിളക്ക് വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടത്, തെറ്റിച്ച് വെക്കല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഹൈന്ദവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദിവസവും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സകല ദേവി ദേവന്മാരും കൂടി കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഗമസ്ഥാനമാണ് വീട്ടിൽ സന്ധിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചയും സകലം അന്ധകാരത്തെയും.

   

നീക്കി സകല മൂദേവിയും വീടുവിട്ടു മഹാലക്ഷ്മിയെ കുടിയിരുത്തി സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിലവിളക്ക് വെക്കേണ്ട സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചതാണ് നിലവിളക്ക് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇരട്ടി ദോഷമായിട്ട് വന്നുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *