ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ടോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രദർശനവും പൂർണ്ണ ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈശ്വരനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് നാശത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന എന്താണോ അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്നു പറയുന്നത്.

   

അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓണാശം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മാനസിക പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനായി യോ ദേവിയെയോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ആചാര്യനും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു പതിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രശ്നം പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു പോരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് .

ഇതിന് ഓരോ ചിട്ടകൾ ഉണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏതുതരത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലിച്ചു പോരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പലപ്പോഴും ഓടിപ്പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനും ദൈവത്തിന് കണ്ടു പോകുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ബലം ലഭിക്കാറില്ല.

ബലം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പറയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടും എനിക്ക് ബലം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ജല മര്യാദകളും ചില ചര്യകളും ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *