ലക്ഷണ ശാസ്ത്രം : ശരീരത്തിലെ വിവിധ മറുകുകളും അവയുടെ ഫലവും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെയും അയാളുടെ ഭാവിയെയും അയാളുടെ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും രേഖ ശാസ്ത്രത്തിലും പ്രധാനമായിട്ടും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് .

   

ബന്ധുക്കളുടെ സ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് ബിന്ദു അഥവാ മർകുകൾ എന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഈയൊരു ബന്ധുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുകളുടെ സ്ഥാനവും മറവുകളുടെയും ആ ഒരു ലക്ഷണം വച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി തന്നെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ മാർഗങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനവും ആസ്ഥാനത്തെ ആ മാർഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലവും ശുഭ ആശുപലക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷണശാസ്ത്രം എന്താണ് ഈ മറുകുകൾക്ക് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യ ദർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *