ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെയും അനുഭവയോഗം ഉണ്ടാകുകയില്ല അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെയും സ്വത്ത് സമ്പാദ്യവും സ്നേഹവും ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ യോഗമില്ല എങ്കിൽ അവ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയപ്രകാരം നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് സമയം ആകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വന്ന് ചേരുകയും നമ്മളെ വിട്ടു പോകാതെ ജീവനുള്ള കാലം വരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

   

അസ്ഥിരമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും സ്ഥിരമല്ലാത്തത് പോലെ ഞാനെന്ന അഹങ്കരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പോലും നമുക്ക് അന്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആത്മാവും പരാത്മാവും മാത്രം സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കും അധർമ്മ പാതയിലൂടെ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ ഓർക്കുക ധർമ്മത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ സദാം ജാഗരൂപമാണ് ധർമ്മത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ.

കർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മ കർത്താവായി ശനി ദോഷസ്ഥാനിയായി വന്നതും ചേരുകയും നമ്മളുടെ കർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ കർമ്മ ധർമ്മമായി വന്നുചേരുന്നത് അതായത് ഫലവും ദുഷ്കർമ്മത്തിന് ദോഷഫലവും നിശ്ചയം ആണ് ധർമ്മത്തിനെ നിരക്കാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മ കർത്താവായ ഈശ്വരൻ വിവിധ രൂപത്തിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്നു .

ആദ്യം വാക്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സത്കർമ്മത്തിന്റെയും നേരിന്റെ പാതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തന്നിലൊത്തിരി നന്മയും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഉള്ളവർ പാതയിലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *