ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ ഈ വഴിപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്താൽ അത്യുത്തമം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നീ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ പറയുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ ദേവൻ ബ്രഹ്മാവും സ്ഥിതിയുടെ ദേവ വിഷ്ണുവും സംഹാരത്തിന്റെ ദേവനും പരമശിവനും ആകുന്നു ഇതിൽ സ്ഥിതിയുടെ ദേവൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ ആയതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു.

   

മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു അവതാര നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു നിത്യ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എത്ര ദുരിതത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം .

അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദർശനം നടത്തുക എന്നത് ഏവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ നിത്യവും ഇപ്രകാരം ദർശനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ഒരു വിടുക എന്നതും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു കഴിവതും ദീപാരാധന തന്നെ തൊഴുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു നിത്യവും ഇത്തരത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല.

എങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ദീപാരാധന തഴുവാൻ മറക്കരുത് അല്പസമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കുക എന്നതും നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആകുന്നു അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം വേഗത്തിൽ തിരികെ പോകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അവിടെ അല്പസമയം ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും അതി വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നതും മൂലമന്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *