ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷമുള്ള 15 നക്ഷത്രക്കാർ! ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭക്തവത്സലനാണ് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പരീക്ഷിക്കും എങ്കിലും ഏത് ആപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ അടുത്തേക്ക് വരാതെയും ഇരിക്കുവാൻ ആവാത്ത ഭഗവാൻ അഥവാ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഓടിയെത്തുന്ന ഭഗവാനാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏതു രൂപത്തിലും ഭഗവാനെയും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം .

   

എന്നാൽ ഭഗവാനെയും ഒരു തുളസിയില എങ്കിലും പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂ പോലും സമർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതില് പ്രസിദ്ധനായയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു എന്നതും വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ജനനം മുതൽ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉള്ള ചില നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനുമായി മുജ്ജന്മ ബന്ധവും മറ്റു ബന്ധങ്ങളും ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ അതിനാൽ തന്നെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ജനനം മുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ല.

എന്ന ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ബലിക്കില്ല എന്നോ എല്ലാം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ ആര് ഭഗവാനും മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് .

ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന രാശി മിഥുനം രാശിയാകുന്നു മിഥുനം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണെന്ന് മകീരം അവസാന പകുതി തിരുവാതിര പുണർതം ആദ്യമുക്കാൽ ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *