ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക??…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ഗ്രാമത്തേതിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു നിഷ്ഠയായി അദ്ദേഹം ആദരിച്ചിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം ഗാനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്റെ പാരായണം മുടങ്ങാതെ നടത്തിയിരുന്നു.

   

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങ് മുടങ്ങാതെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലം ആ പുസ്തകം തട്ടിൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവയ്ക്കൂ എന്നിട്ട് അരികിലുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പോയി പുഞ്ചവൃത്തി എടുക്കും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശപ്പ് എങ്കിലും അടക്കാം അല്ലാതെ ഇത് നിത്യവും പാരായണം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലാഭം എന്നും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് മടുത്തു പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമ്മുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും നാം തന്നെ നോക്കണം.

എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് അവൾ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി താൻ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ ആശ്രയിച്ചു എന്നിട്ട് തനിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു ഗ്രാമവാസികളോട് ഇരുന്നാണ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതിയും കഥക് അടക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പത്നി പറയുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി പുഞ്ച വൃത്തി എടുത്താൽ വല്ലതും ലഭിക്കും .

ഗീതാ വായിച്ച് സമയം കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ താൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് അതിലെ യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം കഴിക്കട്ടെ കൊണ്ട് വരച്ചു എന്നിട്ട് പുസ്തകം തട്ടിൻപുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *