ഏകദേശം ഇപ്രകാരം ആചരിക്കൂ ദുരിത മുക്തിക്കും. കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിനും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചൈത്ര മാസത്തിലെയും കൃഷ്ണയും ഏകാദേശിയും പാപമോചനീ ഏകാദേശി ആയി ആചരിക്കുന്നു ഈ ദിവസം മഹാവിഷ്ണുവിന് ഏത് അവധി പൂജിക്കുകയും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തീർച്ച തന്നെയാണ് ആചരിക്കേണ്ടത് എന്നും അതേപോലെതന്നെ പാപമോചനയും ഏകദേശം വൃത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം .

   

എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാപമോചനയും ഏകാദേശിവൃതം ആചരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു വിഷ്ണുബാകുവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും മരണ മരണാന്തര ശേഷം മോഷണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാപമോചനി എന്നതിൽ രണ്ടു വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും അതായത് പാപം എന്നും മോചിനിന്നും അഥവാ നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ പാപമോചനയും ഏകദേശം ആചരിക്കുന്ന ഭൂതകാലവും നിലവിലുള്ളതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/g6Pw0A81GkI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *