റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മസ്റ്ററിങ്ങ് നടത്തും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് മരിച്ചവരുടെ പേരിലുള്ള റേഷൻ തുടർന്ന് വാങ്ങുന്നതും അനർഹമായ മുൻഗണന കാടുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ മുൻഗണന കാടുകൾക്ക് മാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

   

ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ കൊള്ളാം ബി.പി.ആർ കാർഡ് പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് കുമാർ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത് മാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിയും അനർഹര കണ്ടെത്തുന്ന മുൻഗണന കാടുകൾ തിരികെ എടുത്ത് മുൻഗണന കാടിനെയും അർഹതയുള്ള നീല വെള്ളാരേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മഞ്ഞക്കാട് 2024 മുതൽ 5 വർഷം വരെ റേഷൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/LXD0yFx89QI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *