കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ Universal-ലിൽ 50 -ൽ പരം ഒഴിവുകൾ.

നമസ്കാരം ഇന്ന് സുപ്രീം വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ യൂണിവേഴ്സൽ അമ്പതിൽ പരം ഒഴിവുകൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ അവസരം ആകർഷകമായ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്…… നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രം എറണാകുളം മാടവനയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് .

   

സെക്യൂരിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ടൈം രാത്രി മുതൽ രാവിലെ 7 മണി വരെ ഭക്ഷണതാമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ശമ്പളം വരുന്നത് 19,000 ഇ എസ് ഐ പി എഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മാസത്തിൽ 4 ലീവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://youtu.be/g1mTdE9yy-Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *