പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്ക് KCC കാർഡ് വഴി 3 ലക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ പദ്ധതി ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള കിസാൻ സമ്മാന നിധി ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന എല്ലാ കർഷകരും ശ്രദ്ധിക്കുക കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെ 2000 രൂപ മാത്രമല്ല പരമാവധി മൂന്നലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് 2024ലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പുതിയ വായ്പ വിതരണ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്.

   

നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വഴിയും കെസിസിയും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെസിസി ലോൺ ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സമീപമുള്ള ബാങ്ക് വഴി ഒക്കെ നമുക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും കിസാൻ സമ്മാന നിധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻഗണന കൂടി നൽകിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ .

ഈ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ഈ വായ്പയുടെ വിതരണം നടക്കുന്നത് അതായത് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ സബ്സിഡി വായ്പാതുകയുടെ സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാശ എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Lqfmtmx5-dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *