പെൻഷൻ രണ്ട് ഗഡുക്കൾ 3200 വിതരണം. റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 4 അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നാളെയും ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് വിഷുവിന് മുൻപ് സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശി അതായത് 1600 രൂപ വരുന്ന രണ്ടു അടുക്കൽ 3200 രൂപ ഈ ആഴ്ച വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്.

   

അതുമാത്രമല്ല ഏപ്രിൽ മാസം മറ്റൊരു കൂടി സർക്കാർ നൽകും ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് മുതലാണ് അതാത് മാസങ്ങളിലും ആനുകൂല്യം മുടങ്ങാതെ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് 2024ലെ ആദ്യകുടിയും നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഈ മാസം ആയിരിക്കും .

പിന്നീട് 2023 ഡിസംബറിൽ ഉൾപ്പെടെ കുടിശികയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുതൽ അത് മാസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zWgDOBoLaGI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *