പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 3200 ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുടിശ്ശിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കാര്യവകുപ്പത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ പെൻഷനും ഉപഭോക്താക്കളും ഈ പ്രധാന അറിയിപ്പ് പൂർണമായിട്ടും കാണുക വാർത്ത പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണ നടപടിക ക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2023 നവംബർ മാസം വരെയുള്ള .

   

പെൻഷൻ ആണ് സർക്കാർ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ഈ 2024 ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള അഞ്ചുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളാണ് 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാർ ഇനി വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ചുമാസത്തെ കുടിശിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിട്ട് .

തന്നെ ഏകദേശം 8000 രൂപയോളം ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും പെൻഷൻ ആയിട്ടും കുടിശികയായിട്ട് തന്നെ പൂർണമായിട്ടും ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികശേഷി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/M9-UMVKc-gQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *