പാക്കിംഗ് ജോലികൾ | കേരളത്തിലെ ജോലി ഒഴിവ് | സ്വകാര്യ ജോലികൾ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജോലി അവസരങ്ങളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു ജോലിക്കായി അലയേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിറവി കമ്പനിയിൽ തിര വരുമാനത്തോടുകൂടി ജോലി സാലറി വരുന്നത് 15,000 മുതല് 27000 വരെ ഫുഡും അക്കമഡേഷനും കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്……. മാഡ് ലൈഫിൽ ഒഴിവുകൾ കോളിഫിക്കേഷൻ പത്തും പ്ലസ് ടു.

   

18 മുതൽ 28 വരെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പുതിയതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കമ്പനി ശാഖകളിലേക്ക് 50 ഒഴിവുകൾ സാലറി വരുന്നത് 14000 മുതൽ 30,000 വരെ ഫുഡും അക്കമഡേഷനും കമ്പനി നൽകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/06euiXGbNvQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *