സ്വന്തമായി വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ 2 % പലിശ നിരക്കിൽ ഭവന വായ്പ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭവനം എന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വപ്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിരവധി ബാങ്കുകളാണ് ഭവനമായ കൂടുതൽ പലിശ വാങ്ങിച്ച് ലോകം നൽകുന്നത് എന്നാൽ വെറും രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഭവനമായപ്പോൾ നൽകുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്തായാലും.

   

ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ലൈക് ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക എല്ലാം മനുഷ്യരുടെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളില്ല ഒന്നാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആവാസിയോജനം എന്ന പദ്ധതി പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ പദ്ധതി വഴിയും വെറും രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണ് വായ്പകൾ ലഭിക്കുന്നത്.

2015 മുതൽ 2022 വരെയും ഒരു കാലയളവിൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവും എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *