മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച് ഒന്ന് തൊടു പരമശിവൻ പറയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയുക പ്രയാസമേറിയ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നെല്ലാം അത് സത്യമായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ തൊടുകുഴിയിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ.

   

അത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക പരമശിവനെ ധ്യാനിക്കുക അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു ശിവ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിത്തന്നെ പരാമർശിക്കാം ആദ്യമായി ഏവരും ഭഗവാനെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്.

ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *