ഓം നമഃ ശിവായ ദിവസവും ഈ സമയത്ത് ജപിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹംനടന്നിരിക്കും 🙏

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പരമശിവന്റെയും മൂല മന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായ താൻ പരമശിവനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് നമശിവായ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയ ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായുവും ആകാശം എന്നിവയെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് .

   

പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വഴി നാം ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മുടെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുംതോറും ഭഗവാൻ നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫലം നേടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസവും നമ്മളുടെയും ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും പറയുന്നത് പഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രം എത്ര പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് .

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകും അപകടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ മന്ത്രത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *