വിഷ്ണുമായയുടെ അത്ഭുത വാക്ക് 11 തവണ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കും!

നമസ്കാരം ശിവ പാർവതി പുത്രനാണ് സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുമായ വിഷ്ണുമായ ഭക്തരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അസുരനുഗ്രഹത്തിനായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ശാസ്താവ് എന്നതിന്റെ ഗ്രാമിയമാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ടാകുന്നു പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കുറുവടിയുമായി ഇരിക്കുന്ന ബാലൻ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ .

   

മൂർത്തികളിൽ ഒന്നാണ് വിഷ്ണുമായ സ്വാമി ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം തീർച്ച തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേവത എന്നും ഭഗവാനെ സ്വന്തമാണ് ബാസിക്കുന്നവർ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ രൂപമുള്ള ഈ ദേവതാം മൻസറിഞ്ഞ് ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് സത്യം.

ഇതിനാൽ ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനാൽ വിശ്വാസം ഏതൊരു ഭക്ഷണരുടെയും ഇരട്ടിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ പേര് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന കാര്യവും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയില്ലാമെന്നു വിചാരിക്കുക എന്തു ചെയ്തിട്ടും പുരോഗതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഭഗവാനെ ഒന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സമക്ഷം എത്തിച്ചേർന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെതന്നെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയം സംരക്ഷണം എന്നിവ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *