വരാഹിദേവിയുടെ മന്ത്രം ജപിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും വിജയങ്ങൾ മാത്രം!

നമസ്കാരം ലളിതാ ദേവിയുടെ പടത്തലയാണ് വരാഹിദേവീ പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവി എന്നുതന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ സാധിക്കും കലിയുഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാൽ പുറത്തുവരുന്ന ദേവതയാണ് വരാഹിദേവി സരസ്വതി ലക്ഷ്മി കാളി സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ദേവിക ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉഗ്രരൂപണിയാണ് എങ്കിലും അമ്മയുടെ മനസ്സ് വാത്സല്യത്താൽ തുളുമ്പുന്നതാകുന്നു.

   

തന്റെ ഭക്തരെ സ്വന്തം മക്കളായി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ തന്നെയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും അടുത്ത ജന്മത്തിലും താങ്ങായി വരാഹിയും കൂടെയുണ്ടാകും എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പു തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ വരാഹി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിളക്ക് നിത്യവും തെളിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു വീടുകളിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഏവരും എന്നാൽ വരാഹിദേവിക്കായി പ്രത്യേകം ഒരു വിളക്ക് അത് ചെറിയ വിളക്ക് ആയിരുന്നാലും മതിയാകുന്നതാണ് .

ആ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ വിളക്കിന്റെ നാളം അമ്മയാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നത് ആ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുവാൻ കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദേവിയുടെ അതായത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നിറയും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ .

മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് പരാജയമ്മയുടെ പത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിളക്ക് തെളിയിച്ചാൽ പോലും ഐശ്വര്യം ആ വീടുകളിൽ വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *